YS1.YÖNETİM

y3

YÖNETİM

1. YÖNETİM KAVRAMI, YÖNETİMİN ÖNEMİ VE GELİŞİM SÜRECİ

 • YÖNETİM KAVRAMI, ÖNEMİ
 • YÖNETİM SÜRECİ, TEMEL YÖNETSEL ETKİNLİKLER
 • YÖNETİM BİLİMİ
 • YÖNETİM SANATI
 • YÖNETSEL DÜZEYLER VE YÖNETSEL YETENEKLER
 • YÖNETİMİN ÖNEMİ
 • YÖNETİM DÜŞÜNCESİNDE GELİŞMELER
  • GELENEKSEL YÖNETİM DÜŞÜNCESİ
  • KLASİK, NEO-KLASİK YÖNETİM DÜŞÜNCESİ
  • MODERN YÖNETİM DÜŞÜNCESİ
  • POSTMODERN YÖNETİM DÜŞÜNCESİ
 • GİRİŞİMCİ VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ
 • KAR AMACI TAŞIMAYAN ÖRGÜTLERDE YÖNETİM
 • GÜNÜMÜZDE YÖNETİM-KÜRESEL ÇEVREDE YÖNETİM

2. YÖNETİM TÜRLERİ

 • OTOKRATİK YÖNETİM
 • LİBERAL YÖNETİM
 • DEMOKRATİK YÖNETİM
 • KATILIMCI YÖNETİM
 • AMAÇLARA GÖRE YÖNETİM
 • SONUÇLARA GÖRE YÖNETİM
 • İSTİSNALARLA YÖNETİM
 • AİLESEL YÖNETİM
 • PATRİMONİAL YÖNETİM
 • SİYASAL YÖNETİM
 • PROFESYONEL YÖNETİM

3.  BİREY OLARAK YÖNETİCİ, BENLİĞİ VE ÇEVRESİ

 • YÖNETİCİLERİN ÖZELLİKLERİ
 • YÖNETİCİLERİN ÇEVRESEL UNSURLARI
 • YÖNETİCİNİN BENLİĞİ
 • YÖNETİCİLERİN NİTELİKSEL FARKLILIKLARI
 • ETKİN BİR YÖNETİCİDE BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER
 • ÖRGÜTSEL SİSTEM VE YÖNETİCİ

4. YÖNETSEL ROLLER, UNVANLAR VE YÖNETİCİ EĞİTİMİ

 • YÖNETİCİLERİN ROLLERİ
 • YÖNETSEL UNVANLAR
 • NASIL YÖNETİCİ OLUNUR
 • YÖNETİCİ EĞİTİMİ
 • YÖNETİCİ YETİŞTİRME
 • YÖNETİCİ GELİŞTİRME
 • EĞİTİMİN SÜREKLİLİĞİ

4. YÖNETİMDE KARAR VERME;

 • KARAR OLUŞTURMA TANIMI VE ÖNEMİ
 • KARAR ALANLARI
 • KARAR TÜRLERİ
 • KARAR VERME SÜRECİ
  • DURUMU ANLAMA, SORUNUN FARKINA VARMA.
  • SORUNUN İNCELENMESİ (SAPTANMASI VE TANIMLANMASI);
  • SORUN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK SEÇENEKLER GELİŞTİRMEK.
  • SEÇENEKLERİ DEĞERLEME.
  • EN UYGUN SEÇENEĞİ-SEÇENEKLERİ SEÇME
  • UYGULAMAYA HAZIR DURUMA GETİRME, UYGULAMA VE SONUÇLARI İZLEME
 • PARADİGMA
 • ALGILAMA
 • DÜŞÜNME, ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE KARAR İLİŞKİSİ
 • KARAR VERME SÜRECİNDE BİLGİ VE ÖNGÖRÜ
 • KARAR VERME SÜRECİNDEKİ UNSURLAR;
  • KARAR KONUSUNUN ÖZELLİKLERİ
  • KARAR VERENLER VE NİTELİKLERİ
  • SEÇENEKLER
  • ÖLÇÜTLER
  • KARAR ÇEVRESİ
  • KARARLARIN İLETİLMESİ
  • KARARLARIN SONUÇLARI
 • YÖNETİCİLERİN KARAR VERME SÜRECİNDEKİ YAKLAŞIMLARI
 • KARAR OLUŞTURMA SÜRECİNİN ÖZELLİKLERİ
  • KARAR VERME GÜÇ VE PAHALI BİR İŞLEMDİR
  • KARAR VERME USSAL BİR İŞLEMDİR
  • KARAR VERME GELECEĞE YÖNELİK BİR İŞLEMDİR
  • KARAR VERME BİR PLANLAMA İŞLEMİDİR
  • KARAR VERME ÖZGÜR İRADEYE VE YETKİYE DAYANIR
  • KARAR VERME BİR SORUN ÇÖZME İŞLEMİDİR
 • KARAR OLUŞTURMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER VE KARARSIZLIK NEDENLERİ;
 • KARAR SÜRECİNDE SORUN TANIMLAMA, SEÇENEK GELİŞTİRME VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ;
 • KARARLARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE DENETLENMESİ SÜRECİNDE KULLANILAN TEKNİKLER;
 • KARAR VERME SÜRECİNDE BİLGİ SİSTEMLERİ.

4. BİLGİ YÖNETİMİ;

 • BİLGİ TANIMI VE ÖNEMİ
 • BİLGİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR
 • TARİHSEL GELİŞMELER, YAKLAŞIMLAR VE OKULLAR
 • BİLGİNİN ÖZELLİKLERİ, BİLGİ TÜRLERİ
 • BİLGİ KAYNAKLARI
 • YÖNETİMDE BİLGİ
 • BİLGİ SİSTEMİ BİLEŞENLERİ,
 • YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ,
 • İŞLEVSEL BİLGİ SİSTEMLERİ,
 • BİLGİ YÖNETİMİ,
 • BİLGİ YÖNETİM STRATEJİLERİ VE ENTELEKTÜEL SERMAYE,
 • GELİŞMELER VE BİLGİ TOPLUMU,
 • BİLGİ GÜVENLİĞİ.

5. YÖNETİMDE ÖNGÖRÜ;

 • ÖNGÖRÜ TANIMI VE ÖNEMİ
 • ÖNGÖRÜDE BULUNMA NEDENLERİ,
 • ÖNGÖRÜDE BULUNULACAK ALANLAR,
 • ÖNGÖRÜ SÜRECİ,
 • ÖNGÖRÜ SÜRECİNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKENLER
 • YAKLAŞIMLAR,
 • ÖNGÖRÜ TÜRLERİ,
 • ÖNGÖRÜ KOŞULLARI,
 • ÖNGÖRÜLERİN BAŞARILI OLABİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER ÖNGÖRÜDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR,
 • ÖNGÖRÜDE HATA KAYNAKLARI
 • ÖNGÖRÜ YAPANLARIN ROLLERİ VE ÖZELLİKLERİ,
 • ÖNGÖRÜ SİSTEMİ,
 • ÖNGÖRÜ YÖNTEMLERİ,
  • SAYISAL YÖNTEMLER,
  • NİTELİKSEL YÖNTEMLER

6. SOSYAL SORUMLULUK VE İŞ ETİĞİ;

 • ÖRGÜTLERDE BİREYSEL ETİK
 • YÖNETSEL ETİK
 • ÖRGÜTSEL ALANDA ETİK
 • İŞ ETİĞİNİN ÖNEMİ, GELİŞİMİ,
 • ETİK DAVRANIŞLARIN YÖNETİLMESİ,
 • ETİK VE YASALAR
 • ETİKTE DEĞİŞİM
 • PAYDAŞLAR VE ETİK
 • ETİK DAVRANIŞLARIN YÖNETİLMESİ
 • İŞ ETİĞİNİN KURUMSALLAŞTIRILMASI,
 • YÖNETİMDE ETİK,
 • İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK,
 • SOSYAL SORUMLULUK ALANLARI
 • SOSYAL SORUMLULUK İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE YAKLAŞIMLAR

7. PLANLAMA;

 • PLANLAMA TANIMI VE ÖNEMİ
 • PLANLAMA İLE İLGİLİ GELİŞMELER
 • PLANLAMA SÜRECİ – AMAÇLARIN OLUŞTURULMASI
  • AMAÇLARIN OLUŞTURULMASI
  • AMAÇ KAVRAMININ TANIMI VE İŞLEVLERİ
  • AMAÇLARIN TÜRLERİ
  • AMAÇ OLUŞTURMA SÜRECİ
  • AMAÇLAR HİYERARŞİSİ;
  • AMAÇ AMAÇ OLUŞTURMAKLA SORUMLU OLANLAR
  • YAZILI AMAÇLAR VE UYGULANAN AMAÇLAR
 • PLANLAMA SÜRECİ – PLANLARIN OLUŞTURULMASI
 • PLANLAMA SÜRECİ İLE İLGİLİ MODELLER
 • İYİ BİR PLANIN NİTELİKLERİ VE PLANLAMA İLKELERİ
 • PLANLAMANIN YARARLARI İLE SAKINCALAR OLUŞTURABİLECEĞİ DURUMLAR
 • PLANLAMA TÜRLERİ;
 • PLANLAMA SORUMLULARI
 • DURUMSALLIK YAKLAŞIMI VE PLANLAMA
 • STRATEJİK PLANLAMA
 • PLANLAMA SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

8. ÖRGÜT VE ÖRGÜTLEME

 • ÖRGÜT VE ÖRGÜTLEME KAVRAMLARI
 • ÖRGÜTLEMENİN GEREĞİ VE ÖNEMİ
 • ÖRGÜTLEME SÜRECİ;
  • İŞ TASARIMI
  • ÖRGÜTSEL TASARIM
  • KADROLAMA
 • ÖRGÜTÜN YAPISAL BOYUTLARI;
 • ÖRGÜT TÜRLERİ;
 • ÖRGÜT ŞEMALARI;
 • ÖRGÜT EL KİTABI;
 • ÖRGÜTLEME İLKELERİ
 • YENİDEN ÖRGÜTLEME

9. YÜRÜTME;

 • YÜRÜTME KAVRAMI, TANIMI VE ÖNEMİ
 • YÜRÜTME SÜRECİNDE EMİRLERİN YERİ VE ÖNEMİ
 • YÜRÜTME SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİ
 • YÜRÜTME SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
 • YÜRÜTME SÜRECİNDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞIN YERİ VE ÖNEMİ
  • LİDERLİK
  • GÜDÜLEME
  • İLETİŞİM
  • ÇATIŞMA
  • GRUPLAR
  • TAKIM YÖNETİMİ
  • FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ
  • ÖRGÜTSEL ADALET
  • ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK
  • ÖRGÜTSEL DEMOKRASİ
  • ÖRGÜTSEL İKLİM
  • ÖRGÜTSEL BAĞLILIK
 • YÖNETSEL ETKİNLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ GEREĞİ VE YAPILMASI GEREKENLER

10. EŞGÜDÜMLEME;

 • EŞGÜDÜMLEME GEREĞİ VE ÖNEMİ
 • İŞLETMENİN ÇEVRESİYLE UYUMU;
 • İŞLETME İÇİ UYUM
 • EŞGÜDÜMLEME ARAÇLARI VE YÖNTEMLERİ
 • EŞGÜDÜMLEME SÜRECİNDE KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR
 • ÖRGÜT KÜLTÜRÜ
  • ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN TANIMI
  • ÖRGÜTSEL KÜLTÜRÜN İŞLEVLERİ
  • ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASI
  • ÇALIŞANLARA KÜLTÜRÜ ÖĞRETMEK
  • ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  • KÜLTÜR TÜRLERİ

11. DENETLEME

 • DENETLEME GEREĞİ, TANIMI VE ÖNEMİ
 • DENETLEME ALANLARI
 • DENETİM FAALİYETLERİNDE ZAMANLAMA
 • DENETLEME SÜRECİ
 • DENETİM STANDARTLARI VE OLUŞTURUCULAR
 • DENETLEME TÜRLERİ
 • DENETLEME RAPORU
 • DENETLEME TEKNİKLERİ
 • ÖRGÜTSEL ETKİNLİK
  • ETKİNLİK KAVRAMI, TANIMI VE ÖNEMİ
  • ETKİNLİK İLE İLGİLİ GELİŞMELER
  • ÖRGÜTSEL ETKİNLİK İLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR
  • ÖRGÜTSEL ETKİNLİK MODELLERİ
  • ÖRGÜTSEL ETKİNLİĞİ TANIMLAMADA KULLANILAN KAVRAMLAR
  • ÖRGÜTSEL ETKİNLİĞİN ÖLÇÜLMESİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
 • PERFORMANS YÖNETİMİ
 • ÖRGÜTSEL DEĞİŞME
 • ÖRGÜT GELİŞTİRME
 • RİSK YÖNETİMİ
 • KRİZ YÖNETİMİ

12. GELECEKTE YÖNETİM

 • GELECEKTE ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİMLER
 • DEĞİŞEN YÖNETİM PARADİGMASI
 • SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ
  • YÖNETİM TEKNİKLERİ
  • YENİLİK YÖNETİMİ
  • YARATICILIK

13. YÖNETSEL ÇABALAR VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

14.İLETİŞİM YÖNETİMİ

TEMEL KAVRAMLAR, İLETİŞİMİN ÖNEMİ, İLETİŞİMİN İŞLEVLERİ, İLETİŞİM SÜRECİ, İLETİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER, İLETİŞİM MODELLERİ, İLETİŞİM TÜRLERİ VE DÜZEYLERİ, ÖRGÜTLERDE İLETİŞİMİ ETKİN KILMA, İLETİŞİMDE KULLANILAN ARAÇLAR, İLKELER, ETKİN SUNUŞ VE DİNLEME, MÜLAKAT TEKNİKLERİ; RAPOR TÜRLERİ, ÖZELLİKLERİ, HAZIRLAMA VE YAZMA SÜRECİ

15.LİDERLİK

TEMEL KAVRAMLAR, LİDERLİK ÖNEMİ, LİDERLİKLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR, ÖZELLİKLER YAKLAŞIMI, DAVRANIŞSAL YAKLAŞIM, DURUMSALLIK YAKLAŞIMI, LİDERLİK TÜRLERİ, LİDER-YÖNETİCİ İLİŞKİSİ, LİDERLİK GELİŞTİRME

16.MOTİVASYON

TEMEL KAVRAMLAR, MOTİVASYONUN ÖNEMİ, MOTİVASYON TEORİLERİ, KAPSAM TEORİLERİ, SÜREÇ TEORİLERİ (SONUÇSAL ŞARTLANDIRMA YAKLAŞIMI,BEKLEYİŞ KURAMLARI,EŞİTLİK KURAMI,AMAÇ KURAMI), ÖZENDİRME YÖNTEMLERİ

17.GRUPLAR VE TAKIM ÇALIŞMASI

GRUP TANIMI VE ÖNEMİ, GRUP TÜRLERİ, GRUPLARIN OLUŞMA NEDENLERİ, GRUPLARIN ÖZELLİKLERİ, GRUPLAR ARASI İLİŞKİLER, TAKIM (EKİP) ÇALIŞMASI, TAKIM İLE GRUP ARASINDA FARK, TAKIMIN OLUŞMA ŞEKLİ, TAKIM ÇALIŞMASININ ÖNEMİ,  TAKIM TÜRLERİ, BİR TAKIMDA OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER, TAKIM ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ, İYİ BİR TAKIMIN NİTELİKLERİ, TAKIMIN UNSURLARI VE TAKIM YÖNETİMİ, KÜLTÜREL ÖZELLİKLER VE TAKIM ÇALIŞMASI

18.KALİTE YÖNETİMİ

KALİTE TANIMI VE ÖNEMİ, TARİHSEL GELİŞMELER, KALİTENİN ÖNEMİ, KALİTE YAKLAŞIMLARI, KALİTEYİ OLUŞTURAN UNSURLAR, KALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER, KALİTENİN BOYUTLARI, KALİTENİN MALİYETLERİ,  KALİTE YAKLAŞIMLARI, KALİTE YAKLAŞIMLARINI ETKİLEYEN UNSURLAR, KALİTE KONTROL KAVRAMI, KALİTE GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ

19.ZAMAN YÖNETİMİ

TEMEL KAVRAMLAR, ZAMANIN ÖNEMİ, ZAMANIN ETKİN KULLANMAMA NEDENLERİ, ÖNEMLİ ZAMAN KULLANMA DAVRANIŞLARI, ÖNCELİKLERİN BELİRLENMESİ, DÜZENİN SAĞLANMASI, KESİNTİ VE SÜRÜNCEMELERİN ENGELLENMESİ, TOPLANTI YÖNETİMİ, YETKİ AKTARIMI, ZAMAN KAZANDIRICI BECERİLER GELİŞTİRME

20.TOPLANTI YÖNETİMİ

TOPLANTI NEDENLERİ VE ÖNEMİ, TOPLANTI TÜRLERİ, TOPLANTI SÜRECİ (TOPLANTI ÖNCESİ: GÜNDEMİ BELİRLEME, KATILIMCI BELİRLEME, TOPLANTI PLANLAMA (SÜRE, YER, ARAÇLARIN BELİRLENMESİ), TOPLANTI KATILIMCILARINA ÖN BİLGİLENDİRME; TOPLANTI SIRASINDA FİZİKSEL ORTAMI-OTURMA DÜZENİNİN SAĞLANMASI, TOPLANTILARIN YÜRÜTÜLMESİ, TOPLANTI SIRASINDA AKTİF KATILIM SAĞLAMA, ANLAŞMAZLIKLARI YÖNETME VE HEDEFE ULAŞMA YÖNTEMLERİNİ UYGULAMA, ZAMANIN ETKİN KULLANIMI, TOPLANTI ETKİNLİĞİNİ OLUMSUZ ETKİLEYEN UNSURLARI GİDERME, ZOR KATILIMCILARLA BAŞ ETME, TOPLANTI TUTANAĞI OLUŞTURMA, TOPLANTININ BİTİRİLMESİ. TOPLANTI SONRASI

21.YENİLİK

YENİLİK VE ÖNEMİ; İŞLETMELERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜNÜN ÖNEMİ ; REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMA YOLLARI; SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ ARAYIŞINDA YENİLİĞİN ROLÜ; YENİLİK YAPMA SÜRECİ; YENİLİK YAPABİLME SÜRECİNDE GEREKLİLİKLER VE ENGELLER; YENİLİĞİN PLANLANMASI; YENİLİK YAPMA YÖNTEMLERİ

22.YARATICILIK

YARATICILIK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YARATICILIĞIN ÖNEMİ; YARATICILIK ALANINDA KURAMSAL GELİŞMELER; YARATICI OLUNACAK ALANLAR; YARATICI DÜŞÜNME SÜRECİNDEKİ AŞAMALAR; YARATICILIK BOYUTLARI; BİREY VE YARATICILIK; ÖRGÜT VE YARATICILIK; YÖNETİM VE YARATICILIK; ÇEVRE VE YARATICILIK; YARATICILIĞIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER; YARATICILIĞI GELİŞTİRME TEKNİKLERİ; YARATICI DÜŞÜNME VE SORUN ÇÖZME.

23.BİLGİ YÖNETİMİ

BİLGİNİN TANIMI VE ÖNEMİ. İLGİLİ KAVRAMLAR. TARİHSEL DEĞERLEME. BİLGİ İLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR OKULLAR VE KURAMLAR. BİLGİNİN ÖZELLİKLERİ. BİLGİ TÜRLERİ. BİLGİ KAYNAKLARI. BİLGİ YÖNETİMİ. BİLGİ YÖNETİMİ GEREĞİ, BİLEŞENLERİ. BİLGİ SİSTEMLERİ. BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİM – ÖRGÜT İLİŞKİSİ.

24.ÇATIŞMA YÖNETİMİ

TEMEL KAVRAMLAR, ÇATIŞMA İLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR, ÇATIŞMA SÜRECİNİN UNSURLARI, ÇATIŞMA YÖNETİMİNİN ÖNEMİ, ÇATIŞMA TÜRLERİ, ÇATIŞMA NEDENLERİ, ÇATIŞMA ÇÖZÜM SÜRECİ, ÇATIŞMA ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ, ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ SEÇİMİ, ÇATIŞMA UYARICILARI,

25.MÜZAKERE – TARTIŞMA YÖNETİMİ

MÜZAKEREYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR, MÜZAKERECİ VE MÜZAKERECİLİK TÜRLERİ, MÜZAKERELERDE AMAÇLAR, MÜZAKERE SÜRECİ, MÜZAKEREDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR, MÜZAKERE BİÇİMLERİ, MÜZAKERE STRATEJİLERİ, BAŞARILI MÜZAKERECİ, MÜZAKERE TAKTİKLERİ, MAZAKERE EĞİTİMİ, TARTIŞMA, TARTIŞMA VE MÜZAKERE, TARTIŞMA YÖNTEMLERİ, TARTIŞMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR.

26.GERİLİM (STRES) YÖNETİMİ

STRES TANIMI VE ÖNEMİ, TARİHSEL GELİŞİMİ, TEMEL YAKLAŞIMLAR, STRES KAYNAKLARI (BİREYSEL VE ÖRGÜTSEL), STRESİN BELİRTİLERİ, STRESİN BİREYLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE SONUÇLARI, STRESİN ÖRGÜTLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE SONUÇLARI, STRES ÖLÇÜMÜ, STRES YÖNETİMİ, STRES YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI, STRESİ ÖNLEME-STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ

27.DEĞİŞİM YÖNETİMİ

TEMEL KAVRAMLAR, DEĞİŞİMİ GEREKTİREN NEDENLER, DEĞİŞİMDEKİ SINIRLAMALAR, DEĞİŞİM HEDEFLERİ VE ALANLARI, DEĞİŞİM YAPILMA BİÇİMLERİ, DEĞİŞİM SÜRECİ, DEĞİŞİM SÜRECİ, DEĞİŞİME DİRENİŞ, DEĞİŞİME DİRENİŞİM GİDERİLMESİ, DEĞİŞİM YÖNTEMLERİ)

28.KRİZ YÖNETİMİ

TEMEL KAVRAMLAR, KRİZİN ÖZELLİKLERİ-TÜRLERİ-OLUŞMA NEDENLERİ-ÖNLEYİCİ EYLEMLER-OLUŞMA ZAMANI, KRİZDEN ETKİLENENLER, İLETİŞİM VE İLİŞKİLERİN TANIMLANMASI, KRİZİN YOL AÇABİLECEĞİ SORUNLAR, KRİZ SÜRECİ, ÖRGÜTÜN KRİZE HAZIR OLMASININ SAĞLANMASI

29.RİSK YÖNETİMİ

RİSK TANIMI, İŞLETMELERDE RİSK ALANLARI, RİSKLERİN SINIFLANDIRILMASI, RİSKLE KARŞILAŞMA ALANLARI VE NEDENLERİ, RİSK OLASILIKLARI, RİSK YÖNETİMİ, RİSK PLANI OLUŞTURMAK, RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (RİSK HARİTALARI), RİSKLERİN İZLENMESİ, RİSKE KARŞI ÖNLEMLER, RİSKLERİN DENETLENMESİ, RİSK DOKÜMANTASYONU, RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: RİSK KÜPÜ

30. YÖNETİME KATILMA-KATILIMCI YÖNETİM

YÖNETİME KATILMA TANIMI, ÖNEMİ VE TARİHİ, YÖNETİME KATILMA İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR, YÖNETİME KATILMA ARAYIŞININ NEDENLERİ VE SAĞLANABİLECEK FAYDALAR, YÖNETİME KATILMA ORGANİZASYON TEORİLERİ, YÖNETİME KATILMA TÜRLERİ.